CLUBREGLEMENT AFDELING PONY’S

 

Bestuur

   

Voorzitter:                               Geert Rexwinkel                    tel: 0545-431376

Vice Voorzitter:                      Marjan Wolterink                   tel: 0545-477048

Secretaresse/Ponybeleid:    Carolien Kroekenstoel         tel: 0544-463718                  

Penningmeester:                    Cindy Haentjens                   tel. 0545-473986

Lid/Ponybeleid:                      Jeroen Vredenberg              tel. 0545-431973

Lid:                                           Nicole Lammers                   tel: 0545-431925

Lid:                                           Sasja Zwart                           tel: 06-41386246

      

Erelid: Frits Koeslag 

 

Het bestuur is belast met de organisatie van de dagelijkse gang van zaken: het besturen van de vereniging.

Bestuursleden worden verkozen tijdens de algemene ledenvergadering, zoals beschreven in de statuten, voor een termijn van 3 jaar. Zij kunnen maximaal 3 achtereenvolgende termijnen zitting hebben in het bestuur.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wenst/wensen.

De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de vice‑voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.

In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Indien dit het geval is wordt het onderwerp geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.

Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

Indien de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien inzake een situatie, heeft het bestuur het recht hierover te beslissen.

 

 

Leden

Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar zijn welkom om lid te worden van Rv de Molenruiters – afdeling pony’s.

Het is mogelijk om 2 proeflessen te volgen, vóór het lidmaatschap in gaat.

Het dragen van een veiligheidscap met driepuntssluiting tijdens de dressuur- en springlessen is verplicht, alsmede bij het eigen gebruik van het terrein.

De vaccinaties van de pony’s die in de lessen meerijden dienen volgens voorschriften van de KNHS in orde te zijn. De pony moet gechipt zijn.    

Een nieuw lid wordt door het secretariaat aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) en kan kiezen of hij/zij het blad “Paard en Sport” wil ontvangen wanneer je geen startpas wilt (Eén exemplaar per huishouden).

Kinderen van 16 jaar en ouder hebben het recht de ledenvergadering bij te wonen en stemrecht uit te oefenen. Het bijwonen van de vergadering en het stemrecht van leden tot 16 jaar kan door een ouder/verzorger worden uitgeoefend.

Leden verplichten zich door hun lidmaatschap deel te nemen/te helpen bij de activiteiten georganiseerd door de vereniging.

 

 

Lessen

De clublessen worden in groepsverband gegeven. De ponyclublessen worden op één avond gecentreerd.  De lesavond is woensdagavond.

De lesindeling wordt gemaakt door het bestuur in overleg met de instructie, daarbij wordt gekeken naar:

-          het niveau van ruiter/amazone, danwel de pony, danwel de combinatie

-          de maat van de pony

Bij beginnende ruiters is het mogelijk dat ouders/derden helpen, indien dit door de instructie wordt aangegeven.

Indien het gedrag van een pony in de les zodanig is dat het onverantwoord is het dier in de les aanwezig te laten zijn, mag de pony door de instructie uit de les verwijderd worden. Het bestuur neemt hier vervolgens een beslissing over.

Het is verplicht om in de les te komen met een pony (t/m stokmaat 156,9 cm)

De instructie wordt verzorgd door: Carina ter Huurne.

Er wordt  op dit moment gereden in 4 groepen

- 18.00 uur ½ uur aspirantengroep

- 18.30 uur ¾ uur aspirantengroep

- 19.00 uur 1 uur  beginners/kleine pony’s

-  20.00 uur 1 uur gevorderden/grote pony’s      

Zomerseizoen; dit loopt van 1 april tot 31 oktober. De lessen worden dan buiten gegeven op ons eigen oefenterrein “de Zandvang” in Rekken.

Winterseizoen; Dit loopt van 1 november tot 31 maart. De lessen worden dan binnen gegeven in manege M. Ten Elsen.

Dressuur- en springlessen wisselen elkaar om de week af.

 

Wedstrijden

Indien een lid wil deelnemen aan wedstrijden moet er een startpas aangevraagd worden bij de KNHS. Deze aanvragen kunnen lopen via het secretariaat, leden kunnen dit ook zelf via mijn KNHS. De minimumleeftijd voor deelname aan wedstrijden is 7 jaar.

De startpas loopt af op het einde van een kalenderjaar en wordt dan automatisch verlengd. Afmeldingen moeten voor 30 november worden doorgegeven door het secretariaat aan de KNHS.

Wedstrijdtenue:

een witte rijbroek, een groene bodywarmer, witte blouse met rechte boord (meisjes), wit overhemd met witte stropdas (jongens) en witte handschoenen.  Onder het zadel: een witte, rechte sjabrak.

Het streven is om ieder jaar met een team op de Gelderse Kampioenschappen te starten, in een viertal dan wel bij het verenigingskampioenschap.

Indien een lid een prijs heeft behaald bij een wedstrijd, kan hij/zij dat doorgeven aan Elise Kroekenstoel, zij zorgt dan voor een vermelding in: Berkelland Nieuws /Achterhoeks Nieuws/Tubantia. Email: ekroekenstoel@hotmail.com

 

Kosten     

De huidige contributie bedraagt € 110,-  Dit is een vast bedrag per jaar.

Het KNHS blad 'paard en sport' wordt apart in rekening gebracht. Voor het rijden in de wintermaanden komen daar extra kosten voor de manegehuur bij. Na opgave worden deze in rekening gebracht.

 Contributie, manegehuur worden d.m.v. het (digitaal) versturen van rekeningen geïnd.

 

Werkgroep Jeugdbeleid

Deze werkgroep bestaat uit: 2 bestuursleden en  2 ouders van pony-leden.

Zij zullen zich bezig houden met o.a. het jeugdbeleid, de jeugdactiviteiten en de organisatie ervan.

 

 

Activiteitencommissie

Deze commissie bestaat uit een aantal leden en heeft de taak tenminste 1 maal per jaar iets te organiseren voor de hele vereniging. Dit kan bijv. een dagtocht te paard/pony, een fietstocht of een dropping zijn.

 

 

Nieuwsoverdracht

Mail: Actueel nieuws wordt gemaild naar de leden.

Website: www.molenruitersrekken.nl

Clubblad: de Nieuwsmolen. Dit verschijnt 4 keer per jaar. Redactie: Marjan Wolterink,Vera Abbink, Elise Kroekenstoel, Femke Meenink

Facebookpagina  van ‘RV en PC de Molenruiters Rekken’


 

 Activiteiten

Voor de onderstaande activiteiten georganiseerd door onze vereniging wordt eenieders hulp gevraagd.

 

Hanenactie 
Hieronder verstaan we het verkopen van diepvrieshaantjes en –saté langs de deur.  

Dit vindt meestal plaats in het eerste of tweede weekend van februari. De datum wordt vooraf bekend gemaakt, 1-2 weken vóór de actie worden de leden benaderd voor deelname.
Mede door deze opbrengsten kan onze contributie relatief laag blijven.

 

Donateurskaarten

Hieronder verstaan we het innen van donateursgelden langs de deur.

Dit vindt meestal plaats in september.

Mede door deze opbrengsten kan onze contributie relatief laag blijven.


Onderlinge wedstrijd

In het voorjaar wordt er een onderlinge wedstrijd in de discipline springen en

dressuur verreden. Hier kunnen ook niet-startkaarthouders aan meedoen.

Deze wedstrijd wordt samen met de Berkelruiters verreden en roulerend door de twee verschillende verenigingen georganiseerd.

Wanneer de organisatie in handen is van de Molenruiters,  wordt de leden gevraagd te helpen bij het “opbouwen” (dressuurbanen uitzetten, springparcours plaatsen e.d.) één of twee dagen voor de wedstrijd. Er wordt hulp gevraagd gedurende de dag en het opruimen na afloop van de wedstrijd.

 

Onderlinge cross

In het eerste weekend van november wordt er op zaterdag een onderlinge cross georganiseerd.

Deze wedstrijd bestaat uit drie onderdelen; dressuur, cross en springen.

De mogelijkheid bestaat om alleen dressuur te rijden.

De resultaten worden ’s middags na afloop van de wedstrijd bekend gemaakt.

De cross wordt de twee zaterdagen voor de desbetreffende datum opgebouwd/ aangepast.

De dag voor de cross wordt het springparcours en de dressuurbanen geplaatst.

De dag na de cross wordt alles weer opgeruimd.

 

Concours Hippique

Om het jaar organiseren wij een groot concours, gehouden begin juni op zaterdagmiddag en zondag. Het streven is om op zaterdag het ponyconcours te organiseren.

Daarvoor hebben wij ook sponsoren nodig.

Ieder rijdend lid krijgt dan ook in het jaar dat het concours gehouden wordt een zogenaamde sponsorlijst. Het is de bedoeling bedrijven of instellingen langs te gaan en sponsorgeld op te halen.

In de week voor het concours wordt begonnen met de opbouw, hierover neemt een bestuurslid contact op. Voor deze organisatie worden werkgroepen samengesteld. Wederom wordt hulp gevraagd op de wedstrijddagen zelf en bij het opruimen de dag na het concours.

 

 

Voor vragen kunt U bij het bestuur terecht!  

·                     Telefonisch via bovenstaande gegevens

·                     Email: rv@molenruitersrekken.nl

·                     Website: www.molenruitersrekken.nl