VERTROUWENSPERSOON

 

 

Protocol Vertrouwenscontactpersoon (VCP: Vertrouwens Contact Persoon)

Het bestuur van R.V. en P.C. de Molenruiters wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging zal vervullen.

Deze VCP vervult zijn/haar taak op basis van de volgende richtlijnen.

Taken Vertrouwenscontactpersoon:

Een ieder kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon(VCP) voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag.

De algemene taak van de VCP omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag.

Daarnaast heeft de VCP de volgende taken:

* de VCP is voor leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.

* de VCP begeleidt de aangever in het verder verloop van de melding

* de VCP bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert

* de VCP behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd

* de VCP houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij

* de VCP stelt het bestuur van de vereniging op de hoogte van het feit dat er een melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.

* de VCP werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.

* de VCP werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen van NOC-NSF.

* bij vermoedens van seksuele intimidatie, anonieme signalen, eigen waarneming of geruchten hierover licht de VCP het bestuur hierover in. Het bestuur kan doen besluiten tot een nader onderzoek.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan, op verzoek van de betrokkene, de VCP worden ingeschakeld.

Een bestuurslid of een vrijwilliger van de vereniging wordt geadviseerd de melder van ongewenst gedrag te wijzen op de mogelijkheid een VCP in te schakelen.

Onder ongewenst gedrag wordt onder andere verstaan:

- seksuele intimidatie

- agressie en geweld

- pesten

- discriminatie

- interne criminaliteit

- onveilig gevoel

Vervolgstappen/doorverwijzen:

Naar aanleiding van wat de VCP ten ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich toe kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zelf de keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen. (Maatschappelijk werk, huisarts, Veilig thuis(AMK & stichting huiselijk geweld). 

Geheimhoudingsplicht

De VCP heeft in alle gevallen een geheimhoudingsplicht. De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VCP moet zetten. In sommige gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen. Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat  (een deel van)  de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal de betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van vertrouwelijkheid kan echter ook zonder toestemming van de betrokkene worden opgeheven, maar niet nadat:

* de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd.

* Het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen

* naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid

* er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden.

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokken naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

- er is sprake van een ernstig strafbaar feit

- er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van de betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen

- er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving

- er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

Aangifte:

In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echt geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon. 

Vertrouwenspersoon NOC-NSF:

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan is het ook mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht

bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 

Contact gegevens:

De vertrouwenscontactpersoon bij R.V. en P.C. de Molenruiters is Elise Kroekenstoel 

Adres:   Zwolsemarkeweg 5

                7142HX Groenlo

Email:    ekroekenstoel@hotmail.com

Tel. nr.:  0623078087